کارخانه نخ زاگرس , گونی طلایی , ترلیف , زرلیف , کارخانه اصالت , سپاهان دانه