pay for essay

درس از حوادث


به گواهی آمار یکی از مهمترین حوادث خطرناک و دردناک در استفاده از آسانسور، سقوط افراد در چاهک آسانسور می‌باشد که در خوشبینانه‌ترین حالت منجر به شــکستگی اعضا بدن و در بدبینانه‌ترین حالــت موجب مــرگ می‌شود، متاســفانه سهم مرگ در این حادثه بیشــتر می‌باشد.
- حال با مقدمه فوق نظر شــما رو به چند مورد آمــوزشی سـاده جلب می‌کنیم. امید است با رعــایت موارد ذیل آرامش را به خود و دیگران هدیه کنید.
- آسانسور تحت هر شرایطی، ماهی یکبار توسط سرویسکار مجرب - اعزام شده از شرکت واجد شرایط و معتبر - بایستی سـرویس شود.
- گواهی اسـتاندارد آسـانسور سـاختمان بایستی هر سال توسط شرکت‌های مـجاز تمـدید شـوند.
- هنـگام خرابی آسانسور در صورت رعـایت 2 مورد فوق احتمال سقوط کابیـن صـفر است و تـرس از این مـوضوع، برای افراد درون کابین، کاملا بیهوده است.
- افراد گیر کرده در کابین باید بدانند که اکسیژن به اندازه کافی در کابین موجود است.
- توجه داشته باشید هنگام خرابی آسانسور چنانچه کف کابین وسط درب طبقه است به هیـچ عـنوان از وسایلی مانند چهار پایه، صندلی، نردبان و یا بغل کردن برای بیرون آوردن افراد از کابین اسـتفاده نکنید، چـون احتــمال سـقوط بداخل چاهک آسانسـور از زیر کابین بسیار بسیار زیاد است. لذا در چنین مواقعی اول کابین را هـمتراز طبقه کرده و سـپس افراد را خـارج کنید.
- در هنگام سوار شدن به کابین هیچگاه عجله نکنید. چون ممکن است بـدلایل فنی، وقتیکه کابین راست طبقه نیست، درب لولایی آسانسور باز شود و شما ناخودآگاه و یا زمانی‌که با موبایل صحبت می‌کنید به داخل چاهک آسـانسور سقوط کنید.
- همیشه وقتی درب لولایی آسانسور را باز کنید، که مطمئن شوید کابین همتراز با طبقه ایی است که شما در آن هستید. برای این موضوع کافی است به نمراتور شستی طبقه نگاه کنید.
- حمل هر نوع بار بزرگ و غیر متعارف با آسانسور نفربر، طبق قانون استاندارد ممنوع است.
- همیشه ظرفیت یک کابین توسط یک پلاک فلزی مشخص شده است، لذا هیچگاه بیشتر از ظرفیت کابین سوار نشوید.
- زنگ اضطراری کابین در مواقع خرابی و قطع برق توسط یک باتری تغذیه میشود و تا چند ساعت یک لامپ اضطراری در کابین روشن میماند.
EnglishIran